Zasady i warunki

 1. Pakiety Data Bundle są dostępne zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów Lycamobile
 2. Pakiety Data Bundle umożliwiają dostęp do Internetu mobilnego po obniżonej cenie, bez opłaty za ustanowienie połączenia.
 3. Pakiety Data Bundle są przedmiotami zasad sprawiedliwego użytkowania. Na jeden pakiet Mini Surf Data Bundle przypada 150 MB danych internetowych. Na jeden pakiet Medium Surf Data Bundle przypada 300 MB danych internetowych. Na jeden pakiet Mega Surf Data Bundle przypada 5 GB danych internetowych.
 4. Pakiet Data Bundle można nabyć online lub poprzez usługę Moja Lycamobile.
 5. Klienci Lycamobile mogą posiadać tylko jeden pakiet Data Bundle w określonym czasie, natomiast istnieje możliwość aktywacji kolejnego pakietu po zużyciu dostępnych sródków, a przed upływem orkesu ważności.
 6. Koszt korzystania z Internetu poza pakietem lub po zużyciu dostępnych środków wynosi 19ct/MB.
 7. Niezużyte w ramach pakietu środki przepadają wraz z upływem jego okresu ważności.
 8. Pakiety Lycamobile Data Bundle są przeznaczone jedynie do u żytku prywatnego, zabrania się korzystania z pakietu w celach komercycjnych.
 9. Lycamobile zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty lub do całkowitego jej wycofania przy zachowaniu odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Wszelkie próby niezgodnego z prawem lub nieetycznego użytkowania oferty spowodują natychmiastowe jej zawieszenie dla danego użytkownika.
 10. W celu uzyskania dodatkich informacji lub wsparcia związanego z pakietami Data Bundle, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 1200.
 11. Otrzymaj nielimitowane rozmowy i SMSy z Lycamobile do Lycamobile. Ważne przez 30 dni tylko przy zakupie Mega Surf Data Bundle for €10. Obowiązują zasady sprawiedliwego użytkowania: 3000 minut i 3000 SMSów na klienta na miesiąc kalendarzowy. Dla klientów Planu Standardowego, po upływie 30 dni lub po wyczerpaniu zasobów, obowiązywać będzie opłata 24 ct za ustanowienia połączenia, 0ct/min za pierwsze 30 minut połączenia, a następnie 15 ct za każdą kolejną minutę. Opłata za SMS wyniesie w tym przypadku 12ct/sms. Dla klientów Saver Plan po upływie 30 dni lub po wyczerpaniu zasobów, obowiązywać będzie opłata 9 ct za ustanowienia połączenia, 0ct/min za pierwsze 30 minut połączenia, a następnie 9 ct za każdą kolejną minutę. Opłata za SMS wyniesie w tym przypadku 9 ct/sms.

Warunki umowy

 1. Holland Bundle dostępny jest zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów Lycamobile
 2. Holland Bundle daje moźliwość wykonywania poł ączeń na telefony stacjonarne i komórkowe na terenie Holandii po cenach promocyjnych, bez opłaty za ustanowienie połączenia.
 3. Obowiązują zasady sprawiedliwego u użytkowania (1000 minut i 1000 SMSów)
 4. Obowiązują zasady sprawiedliwego użytkowania w obrębie sieci Lycamobile & GT Mobile na terenie Holandii (3000 minut i SMSów)
 5. Holland Bundle Voucher można zakupić w najbliższym punkcie sprzedaży lub online za kwotę €19,90, a także aktywować korzystając ze środków dostępnych na koncie Lycamobile.
 6. Klient Lycamobile moze miec tylko jeden Holland Bundles w tym samym czasie. Jednak jesli dane pakietowe zostana wyczerpane przed koncem okresu waznosci klient moze kupic nowy Holand Bundles.
 7. Holland Bundle odnawia się automatycznie.
 8. Aby aktywować Holland Bundle należy posuiadać wystarczającą ilość środków na koncie Lycamobile.
 9. Po przekroczeniu limitów dostepnych w ramach pakietu, będą naliczane opłaty za rozmowy, SMSy i Internet zgodnie z cennikiem standardowym. Aby zapoznać się z cennikiem, kliknij tutaj.
 10. Połącznie i SMSy na numery specjalne, o podwyższonej opłacie, są wyłączone z oferty.
 11. Niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejny okres.
 12. Holland Bundle przeznaczony jest jedynie do użytku prywatnego.
 13. Lycamobile zastrzega sobie prawo zmiany warunków ofety lub całkowitego jej wycofania zachowując odpowiedni okres wypowiedzenia. Korzystanie z pakietu w sposób niezgody z prawem lub jego nadużycie będzie skutkowało natychmiastowym zawieszeniem oferty dla danego użytkownika.
 14. Aby uzyskać pomoc lub dodatkowe informacje na temat pakietu, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 1200.
--

Algemene Voorwaarden HAND International BV


H@nd International B.V.
Taurusavenue 1
2131 LS Hoofddorp
Telefoon 023 5555111

Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 34156461 met BTW nummer NL8136.42.589.

Hierna te noemen "H@nd".

Algemeen:
Deze algemene voorwaarden kunnen worden gedownload dan wel digitaal worden opgevraagd via de helpdesk van H@nd. Klik voor het opvragen van de algemene voorwaarden op de link "contact" op de website.

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. H@nd heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Artikel 1. Definities

H@nd:
Gevestigd te Hoofddorp
De Consument:
Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Bestelling(-en):
Een door H@nd ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere producten.
Product(-en):
Een product of dienst, ofwel artikel, dat volgens de publieksinformatie van H@nd op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.

Zending(-en):
Eén of meerdere producten, in de door of in opdracht van H@nd verzorgde, voor verzending geschikte, verpakking of verzending middels e-mail cq. SMS.
Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die H@nd van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van producten en diensten aan de consument, en voor zover H@nd kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen H@nd en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met H@nd, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen.
Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering.

 • De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 • De consument heeft de mogelijkheid de afname van diensten en producten te herroepen totdat de diensten en/of producten ter beschikking zijn gesteld. De diensten en/of producten zijn ter beschikking gesteld indien de consument de opwaardeercode heeft kunnen zien op het scherm na het betalen van zijn transactie, er een e-mail is verstuurd naar de Consument met daarin de opwaardeercode en/of er een SMS bericht is verstuurd naar de Consument met daarin de opwaardeercode.
 • De leveringsvoorwaarden worden overeenkomstig de laatstgeldende Incoterms-2000 normen van de internationale Kamer van Koophandel uitgelegd, tenzij anderszins wordt bepaald.
 • Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering het ingevulde e-mailadres en/of GSM-nummer van de consument.
 • H@nd is, indien noodzakelijk, gerechtigd in gedeelten te leveren.
 • Consument is zelf verantwoordelijk voor ingevoerde leveringsgegevens zoals e-mailadres, GSM-nummer of huisadres. In geval van onjuiste invoer kan H@nd het product niet nogmaals uitleveren, in het bijzonder prepaid opwaardeercodes niet vergoeden.
 • Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het juiste product. Verkeerd aangeschafte prepaid opwaardeercodes kunnen niet worden geruild indien de prepaid opwaardeercode conform artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden reeds geleverd is.
 • In geval van onrechtmatig gebruik van een betaalmethode (waaronder o.a. diefstal, oplichting, verduistering of fraude) is H@nd gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. In geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik is H@nd gerechtigd producten pas uit te leveren na verstrekking van een kopie geldig identiteitsbewijs en kopie bankafschrift door consument en controle op rechtmatig gebruik van een betaalmethode door H@nd.
 • In geval van technische storingen is H@nd gerechtigd producten en/of diensten niet uit te leveren. Indien door storingen een verkeerd aantal producten worden uitgeleverd is consument verplicht H@nd hiervan op de hoogte te stellen en de eventueel te veel ontvangen producten ongebruikt retour te zenden. Indien consument de teveel geleverde producten en/of diensten niet retour zendt worden deze als geaccepteerd gezien en in rekening gebracht.

Artikel 5. Levertijd

 • De door H@nd opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 7 dagen overschrijden.
 • Bij niet tijdige levering dient de consument, H@nd via het contactformulier op www.prepaidpoint.nl in gebreke te stellen en H@nd een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 6. Technische eisen.

 • Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is consument er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.

 • Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door H@nd te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.
 • H@nd mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan H@nd verstrekte informatie en gegevens.
 • Behoudens uitdrukkelijke andersluidende afspraak komen intellectuele eigendomsrechten op merken, modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke in alle voorkomende gevallen toe aan de H@nd.

Artikel 8. Garantie.

 • H@nd garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd. H@nd garandeert daarbij dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften.
 • lndien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is H@nd verplicht binnen 14 dagen nadat de consument haar schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.
 • H@nd kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.
 • De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:
 • - H@nd tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; - Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen; - De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling en / of toepassing van een gegarandeerde zaak. - De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd. - In geval van prepaid opwaardeercodes geeft H@nd enkel de garantie dat de verstrekte codes ongebruikt zijn op het moment van verstrekking aan de consument. Na levering is de consument verantwoordelijk voor de verstrekte prepaid opwaardeercodes.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen.

 • De consument dient de gekochte zaken bij levering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • - of de juiste zaak is geleverd; - of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan H@nd te melden. Ingeval van tijdige kennisgeving behoudt H@nd zich het recht voor ofwel de geleverde goederen te vervangen ofwel de koopprijs te restitueren. Enige andere aansprakelijkheid is uitgesloten, met name aansprakelijkheid tot betaling van enige schadevergoeding.
 • De consument is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de schade aan de geleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.
 • De consument is verplicht alle aanwijzingen betreffende het opslaan en behandelen van de geleverde zaken, alsook beschreven in een specifiek voor de geleverde zaken meegeleverde specificatie, dan wel gebruiksaanwijzing strikt op te volgen.
 • H@nd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bovenstaande niet wordt opgevolgd.
 • De geleverde zaken die door de consument zijn afgewezen kunnen slechts aan H@nd worden geretourneerd indien H@nd vooraf schriftelijk toestemming daartoe heeft verleend.

Artikel 10. Prijs.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten
 • - in Euro - inclusief BTW - op basis van door H@nd gehanteerde minimum hoeveelheden - inclusief bezorgkosten voor levering in Nederland

Artikel 11. Betaling.

 • Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto vooraf te geschieden.
 • De consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door H@nd geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan H@nd toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:
 • De consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op H@nd te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
 • In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van H@nd en de verplichtingen van de consument jegens H@nd onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de H@nd is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.
 • Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 13. Overmacht.

 • H@nd heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van H@nd onafhankelijk is en welke H@nd ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.
 • H@nd heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat H@nd haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van H@nd opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door H@nd niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam met dien verstande dat H@nd ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.

Artikel 15. Privacy.

De door consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het H@nd klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.

Artikel 16. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

Cofnij